LAVA SRB Objects Under Study

NAME N(VIS) STDEV(MVIS) TYPE
RY LAC 3929 0.299 SRB
ST CAM 6060 0.299 SRB
AT DRA 3564 0.298 SRB
TT TAU 752 0.297 SRB
X CNC 23263 0.296 SRB
IQ HER 1632 0.293 SRB
RR CRB 15798 0.293 SRB
AZ DRA 1036 0.287 SRB
NSV 3043 905 0.286 SRB
SS CEP 19508 0.285 SRB
AR CEP 17164 0.283 SRB
V460 CYG 5321 0.282 SRB
V UMI 14724 0.280 SRB
R LYR 34350 0.279 SRB
ST UMA 28357 0.277 SRB
BK VIR 518 0.277 SRB
W BOO 6753 0.275 SRB
ALF HER 16317 0.269 SRB
RZ ARI 1638 0.267 SRB
EU DEL 29288 0.266 SRB
VY UMA 21760 0.266 SRB
V370 AND 915 0.257 SRB
FP VIR 745 0.253 SRB
TAU 4 SER 6793 0.250 SRB
GO PEG 886 0.250 SRB
V1070 CYG 2503 0.249 SRB
CZ DEL 3045 0.249 SRB
TU PHE 559 0.248 SRB
RR UMI 1386 0.246 SRB
FS COM 1160 0.245 SRB
V1339 CYG 14792 0.242 SRB
VW UMA 19548 0.240 SRB
RHO PER 14284 0.237 SRB
TU CVN 11670 0.235 SRB
TV UMA 2846 0.227 SRB
BQ GEM 1895 0.219 SRB
V1293 AQL 913 0.209 SRB
V566 HER 594 0.203 SRB
DK BOO 594 0.196 SRB
RU PUP 1205 0.189 SRB
V450 AQL 1744 0.184 SRB
BC CMI 782 0.181 SRB
HO PEG 552 0.178 SRB
RW TEL 617 0.150 SRB
BR CVN 819 0.150 SRB
V442 AUR 586 0.147 SRB

LavaSrbObjectsUnderStudy (last edited 2013-05-27 13:58:59 by ppp118-210-208-200)