New eJAAVSO preprint: Recent Minima of 146 EB Stars by G. Samolyk