New eJAAVSO preprint: "Recent Minima of 150 EB Stars" by G. Samolyk