Alert Notice 259: 1040-51 Nova Velorum 1999 [V382 Vel]