Nova Centauri 2013: Another bright, naked-eye nova