Alert Notice 250: 1726-19 Nova Ophiuchi 1998 [V2487 Oph]